آبچکان MDF یک طبقه

ردیفنام کالاکدابعاد(عمق-ارتفاع-عرض)یونیتطبقه
1آبچکان MDF1 طبقه 80A180801
2آبچکان MDF1 طبقه 90A190901
3آبچکان MDF1 طبقه 100A11001001
4آبچکان MDF1 طبقه 120A11201201