دکوراسیون زیبای اتاق خواب

یک اتاق خواب دونفره یا اتاق خوابی تک نفره در رعایت اصول و نکات پایه ای  چیدمان برای داشتن دکوراسیونی همه چیز تمام تفاوت چندانی ندارد. در این گزارش ۲۴ مورد از نکات مهم و اصلی تغییر دکوراسیون و طراحی داخلی اتاق خواب را برایتان خواهیم گفت.

نکات مهم در چیدمان و طراحی دکوراسیون اتاق خواب شیک و مدرن

اضافه کردن و بلند کردن ارتفاع تخت:
اتاق خواب
ارتفاع تخت خواب ھای امروزی به صورت استاندارد حدوداً ۴۰ سانتی متر سرویس خواب می باشد اگر تخت خواب شما خیلی کوتاه است می توانید از پله ھای عمودی برای افزاﯾش ارتفاع تخت استفاده کنید.

کشف مدل ھای مورد نظر:
زمانی که برای خرﯾد وسائل به فروشگاه می روﯾد مطمئناً ھر آنچه را که دوست دارﯾد تھیه می کنید ، اما اغلب طراحان و مھندسین معمار رنگ ھا و طرح ھایی را توصیه می کنند که در حین ورود به اتاق خواب شما را تحت تأثیر قرار می دھد.

نکات طراحی اتاق خواب

تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھید:
از طرح ھا و مدل ھاﯾی استفاده کنید که توجه ھمگان را به خود جلب کند و تخت خود را در مرکز اتاق قرار دھید.

تشک رویی تخت:
بھتر است برای اﯾن منظور از تشک ھای پَر و نرم استفاده کنید که ھم ظاھر زﯾبایی دارند ھم بسیار نرم و مناسب ھستند.

نصب ﯾک ساﯾبان:
با استفاده از ﯾک تکه پارچه ﯾا پرده، ھمچنین با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توانید ساﯾبانی برای تختتان بسازﯾد. به اﯾن ترتیب که چوب ھا را به دﯾوار نصب کرده و فضایی را اﯾجاد کنید که اطراف آن توسط پارچه ﯾا پرده محصور شده باشد.

استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب:
“صورتی” ﯾکی از رنگ ھایی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زﯾباتر کردن اتاق استفاده می کنند. اما رنگ رؤﯾایی که می توان از آن استفاده کرد قرمز ﯾا عنابی روشن است.

وجود پنجره:

وجود حتی ﯾک پنجره در اتاق خواب می تواند ﯾک فضای دل انگیز را اﯾجاد کند.

برای آراستن اتاق خواب انتخاب رنگ مناسب،

نوع پارچه ای که برای رویه تشک استفاده می شود و تعیین نوع فرش مؤثر است.به عنوان مثال، اﯾن که از چه نوع پارچه ای برای تشک و ﯾا بالش ھا استفاده می کنیم ،ترمه، مخمل و غیره مھم است.
مدل اتاق خواب عروس

استفاده از کوسن و بالش ھای کوچک:
می توانید برای تزئین تختخواب خود از بالش ھا و کوسن ھایی  به شکل ھای مختلف استفاده کنید ؛ به اﯾن ترتیب که آنھا را بر روی تخت قرار داده و در واقع با قرار دادن آنھا به سبک ھای متفاوت می توانید منظره ھای مختلفی اﯾجاد کنید.

اتاق خواب خود را به صورت محلی عجیب اما قابل توجه درآورﯾد:
شما به راحتی می توانید اتاق خواب خود را با استفاده از وساﯾل عجیب و غرﯾب اما زﯾبا که ھر کدام به نحوی نیز می توانند تک باشند تزئین کرده و اتاقی جذاب و زﯾبا بسازﯾد.

ساختن اتاق خواب رؤﯾایی:
شما می توانید با استفاده از طرح ھا و مدل ھاﯾی خاص ، ھمچنین با چینش صحیح وسائل و در نھاﯾت با استفاده از رنگ سفید خالص و ﯾا حتی استفاده از رنگ ھای روشن، اتاق خوابی رؤﯾایی برای سرویس خواب خود خلق کنید.

ساختن ﯾک جاﯾگاه نشیمن در کنار پنجره:
شما می توانید در زﯾر پنجره، محلی را اﯾجاد کنید که ھم بشود انواع وسائل را بر روی آن قرار داد و ھم بر روی آن نشست. اگر قصد دارﯾد از اﯾن محل به عنوان جاﯾگاھی برای نشستن استفاده کنید می توانید از ﯾک بالش بزرگ برای اﯾن منظور استفاده کنید.

اﯾجاد محلی پنھانی برای تلوﯾزﯾون:
شما می توانید محلی را با اندازه و ارتفاع مناسب که به طور عادی در دﯾد ھم نباشد و فقط در ھنگام استفاده قابل رؤﯾت باشد برای اﯾن منظور در نظر بگیرﯾد که می تواند ﯾک صندوق و ﯾا حتی ﯾک سکو باشد.

تزئین اتاق خواب با استفاده از انواع لامپ ھا:
اگر از اﯾن اصل که ” سودمندی بر زﯾبایی ارجحیت دارد” صرف نظر کنیم می توانیم با استفاده از انواع لامپ ھا و چراغ ھا اتاقمان را تزئین کنیم.

م: چیدانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *